Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 531 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sijtze Jongsma (schoonzoon)
Rinkje Zwier (dochter)
Fettje Jongsma (Kl. dochter)

Adres: Haulerwijk 422

Gecontroleerd