Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 23 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roelofke Oosting
Tjitske Brinksma
Sjoerdje Oosting
Jantje Jansma
Meinke Spoelstra
Jantje de Jong
Jantje Jansma
Antje Bosma

Adres: Oosterwolde 14 = 18 (Stationsstraat 1) (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd