Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 32 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sietske Wever
Tieke de Vegt
Martha de Boer
Emma Bosma

Adres: Oosterwolde 19a = 25 (Stationsstr. 15)

Gecontroleerd