Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 73 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hiltje Tellinga (wed. Wiebe Bouma)
Gosse Bouma
Adrianus Hendrik Kasemier (schoonzoon)
Hendrikje Sietske Alstein (dochter)
Hendrik Johannes Kasemier (kleinzoon)

Adres: Oosterwolde 48 = 61 (Snellingerdijk 33)

Gecontroleerd