Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 257 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sjoukje Boonstra
Jetske Leeverink (huishoudster (o))
Sibbelina Jonker (huis)

Adres: Oosterwolde 194a (Nanningaweg 15)

Gecontroleerd