Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 276 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jantjen Betten
Goske Legendal
Martje Boek
Sjouke Bruinsma (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 117 = 206

Gecontroleerd