Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 314 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Meintje de Vries
Margje Bosma (wed. J. Fokkens)
Jantje Fokkens (kind van Margje Bosma)
Jacob Fokkens (kind van Margje Bosma)

Adres: Oosterwolde 174a = 236

Gecontroleerd