Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 538 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Froukje Kuiper
Jan de Jong
Harm Schipper
Tjitske Post
Geesje Albertje Koopmans
Sjouke Bruinsma
Wietse de Vries (boerenknecht)
Albertje Geesje Koopmans (dienstbode)
Jansje Schurer (dienstbode)

Adres: Oosterwolde 301 = 415 (vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd