Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 621 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Aaltje Friso
Hendrikje Jansma
Aaltje Friso
Meine Stelling
Gepke Blomsma (schoonzuster)

Adres: Oosterwolde 337 = 474

Nog niet gecontroleerd