Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 746 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Hoekstra
Nieske Algra
Sjoukje Boonstra
Sjoukje Boonstra
Gerrit van der Meulen (schipper (o))

Adres: Oosterwolde 419g = 581 (Rijweg 69)

Nog niet gecontroleerd