Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 827 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hidde Sikkes
Antje Bergsma
Aafke Zandstra
Geeske Veenstra
Aaltje Witteveen
Femmigje Dam
Johanna Jonetta Postma (kapster (o))
Mettiena Wubbiena Pestien (kapster (o))

Adres: Oosterwolde 467 = 642 (Brinkstr. 6)

Nog niet gecontroleerd