Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 874 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Betje Wallinga
Aukje Hofma
Aaltje van Wijk
Anne Oost (broer)
Aaltje V. Oost (zuster)

Adres: Oosterwolde 488 = 670

Nog niet gecontroleerd