Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 878 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jitske Jonker
Sjoukje van Keulen
Margje Borrel
Antje Koning (wed. Anne Kastelein)
Trijntje Kastelein
Willem Kastelein
Antje Jitzes Hofma (wed. Foppe Woudstra)
Lukasina Akker

Adres: Oosterwolde 490 = 672

Nog niet gecontroleerd